szerda, október 20, 2010

A reformáció kezdetei

Nagy az adósság, honnan szerezzünk pénzt? Ez nem csak napjaink kérdése, hanem az 1500-as évek pápai udvarának is gondja volt. A római- katolikus egyház központjában , Rómában egy hatalmas templomot kezdtek építeni Péter apostol tiszteletére. Az építkezés lassan haladt, az adósság nőtt, mert nem volt elég pénz a templomépítésre.
X. Leó pápa ekkor elrendelte, hogy bűnbocsátó cédulákat árusítsanak. Az így befolyt pénzből szerette volna befejeztetni a Szent –Péter bazilika építését. A bűnbocsátó cédulák árusítása virágzó üzlet, jó pénzforrás lett. Nagyon sokan vásároltak ilyen cédulákat, mert vonzotta őket a reklám: „Amikor a pénz a ládádban csörren, a lélek a mennybe röppen.” Úgy gondolták, hogy ha vásárolnak bűnbocsátó cédulát, Isten meg fogja bocsátani bűneiket, haláluk után pedig a mennyországba jutnak.
A katolikus tanítás szerint s holtak először a tisztítótűzbe kerülnek, ott szenvednek bűneik miatt. Ha letelt a büntetés ideje a mennyországba jutnak. A bűnbocsátó cédulák vásárlásával le lehetett rövidíteni a tisztítótűzbeli szenvedés idejét elhunyt családtagok, barátok számára is. Így nagyon sokan vásároltak ilyen cédulákat saját maguk és elhunyt rokonaik részére. Az emberek örültek ennek a lehetőségnek, hitték, hogy pénzért megvásárolható Isten kegyelme.
Luther Márton német szerzetes volt az, aki először tiltakozott a bűnbocsátó cédulák árusítása ellen. 1517. október 31-én függesztette ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. 95 pontban foglalta össze meggyőződését arról, hogy a bűnbocsátó cédulák árusítása ellenkezik a Biblia tanításával. A Biblia azt tanítja, hogy Isten Jézus Krisztusért bocsátja meg az emberek bűneit, nem pedig azért, mert azok megérdemlik vagy megfizetik a bűnbocsánatot. Pál apostol írja a római levél 3. részében: „Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Róm.3,23-24 „az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül” Róm.3,28
Innen erednek a reformáció jelmondatai: „Egyedül Krisztus!”, „Egyedül a hit!”, „Egyedül a kegyelem!”, „Egyedül a Szentírás!”. Luther tiltakozása nagy visszhangra talált. Sokan egyetértettek vele, elítélték a kereskedést Isten bűnbocsátó kegyelmével. X. Leó pápa kiátkozta Luthert a katolikus egyházból. Noha nem akart soha külön egyházat alapítani, csak a régit visszaalakítani (reformálni) , Luther megérte, hogy először Németországban, majd máshol is létrejöttek a reformáció egyházai (evangélikus, református).
Erdélyben 1564-ben különvált az evangélikus és a református egyház. A szászok megmaradtak evangélikusoknak, a magyarok egy része római-katolikus maradt, más része református lett, később pedig létrejött az unitárius egyház is. 1568-ban Tordán határozták el először a világon, hogy a szószékeken szabadon prédikálhatnak a katolikus, református, unitárius, evangélikus lelkészek. Ezért is nevezi a szász himnusz Erdélyt „türelem földnek”. Bárcsak továbbra is az maradna!

Sylvester Piroska

Nincsenek megjegyzések: