szerda, március 14, 2012

László Dezső: Történelmünk helyes szemlélete

                 
4. Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene mindama foglyoknak, a kiket Jeruzsálemből Babilonba vitettem: 

5. Építsetek házakat és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket és egyétek azoknak gyümölcseit. 
6. Vegyetek magatoknak feleségeket és szűljetek fiakat és leányokat, és a fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férjhez, és szűljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. 
7. És igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. 
8. Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok, a kik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, és ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, a melyeket álmodoztok. 
9. Mert ők hamisan prófétálnak néktek az én nevemben: Nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. 
10. Mert ezt mondja az Úr: Mihelyt eltelik Babilonban a hetven esztendő, meglátogatlak titeket és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket e helyre. 
11. Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. 
12. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. 
13. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 
14. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtlek titeket minden nemzet közül és mindama helyekről, a hová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, a honnan számkivetettelek titeket.
Jeremiás könyve 29, 4-14

"Minden megtépászott, céljavesztett, önmagával meghasonlott, szegény kor a múltban fedezi fel a saját kora ellenképét: a gazdagságot, a nagyságot, a rendet és az összhangot. Jelenkorunk injekciókat vesz a múltból, hogy így narkotizált állapotban könnyebben tudja az élet nyomásait elviselni. (...)
(...)ha egy nép az élő jelenből nem tud maga elé és maga fölé olyan tényeket emelni, amelyek hódító erővel sugallják szerte öntudata biztos erőit, akkor múltja csak díszes fejfa lesz a népek temetőjében."
László Dezső


      " A történelem nem más, mint egy közösség öntudatos emlékezni tudása, emlékezőképessége. Az egyéni emlékezőképesség nem valami öncélu dolog, nem valami fényúzés, nem valami művészi hajlam, hanem élet-szükség. Életünk tulajdonképpen örökös újrakezdés lenne, ha nincs emlékezőképességünk. Ez a csodálatos adomány hordja magával az eddig elmult eseményeknek azokat a leszűrt eredményeit, amelyek mellett az élet lehetséges. Az egyéni életsiker mindig szoros kapcsolatban van az emlékezőképesség erejével, tisztaságával és megbízgatóságával. Minél egészségesebb az emlékezőképességem, annál szélesebbre tudom jelenemet tágítani, annál inkább megértem: hol vagyok és adott esetben mit kell tennem? Az élet nem azért van, hogy múltunkon elmélkedjünk, hanem azért, hogy tovább éljünk, előre lendüljünk. Minden előre-lendüléshez szükség van távolságra, ahonnan lendületet tudunk venni. Minél messzebbről értem meg a jelenemet, annál biztosabban tudok abból továbblendülni." (in. A siető ember- tanulmányok a magyar múltból- Az erdélyi fiatalok kiadása, Kolozsvár 1935, 16-17 oldal)

Nincsenek megjegyzések: